Data_sheet_QPLUS_BFR-G4_1_275-285_2016-09_Rev03_AU